SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO MOBILNE APLIKACIJE ZAČUTI ENERGIJO

UVODNA DOLOČBA

S splošnimi pogoji za uporabo mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO (v nadaljevanju: splošni pogoji), QMI SD d.o.o., Grintovška ulica 36, 4000 Kranj, matična št.: 1433407000, ID. št. za DDV: SI49650017, določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko portala oz. mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO.

Splošni pogoji veljajo tako za uporabo mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO kakor tudi za spletno stran www.deleroi.si, v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače. Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe. mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO.

DEFINICIJE

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • -uporabniki aplikacije ZAČUTI ENERGIJO so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe, ki uporabljajo aplikacijo ZAČUTI ENERGIJO,
  • -pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij,
  • mobilna aplikacija ZAČUTI ENERGIJO omogoča uporabnikom, da z nakupom meditacijskih ur izvajajo meditacijo od doma,
  • registracija pomeni prvi vpis osebnih podatkov (ime + priimek + elektronski naslov), kjer uporabnik vpiše zahtevane osebne podatke in s tem poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov. Registracija je pogoj zgolj za opravljanje nakupov preko mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO, ostala funkcionalnost aplikacije ZAČUTI ENERGIJO je brezplačna,
  • prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani ter, da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika,
  • spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone hkrati pa trgovina znotraj aplikacije ZAČUTI ENERGIJO omogoča tudi nakup izdelkov in ostalih storitev podjetja QMI SD d.o.o..

PRENOS APLIKACIJE ZAČUTI ENERGIJO

Uporabnik lahko aplikacijo ZAČUTI ENERGIJO, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

  • Apple iOS: App Store,
  • Google Android: Google Play.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za GRPS prenos v tujini.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Za prenos in uporabo aplikacije ZAČUTI ENERGIJO se priporoča uporabo 4G ali 3G omrežja. V 2G je prenos in uporaba aplikacije ZAČUTI ENERGIJO mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

Mobilna aplikacija ZAČUTI ENERGIJO deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč. Za dostop do polne funkcionalnosti aplikacije ZAČUTI ENERGIJO je potrebna registracija, kot to določa 5. člen teh splošnih pogojev.

PRIJAVA IN REGISTRACIJA

Z vpisom podatkov v aplikacijo ZAČUTI ENERGIJO uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Z uspešnim postopkom namestitve uporabnik pridobi možnost uporabe aplikacije ter z vpisom osebnih podatkov (ime in priimek, e-mail naslov) tudi nakupa izdelkov in storitev.

Osebni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati postopka in posledično ne bo mogel uporabljati nekaterih delov aplikacije ZAČUTI ENERGIJO.

Za uporabo spletne trgovine veljajo splošni pogoji kot pri nakupu v spletni trgovini na spletni strani www.deleroi.si. Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz aplikacije ZAČUTI ENERGIJO tako, da preklic registracije javi na elektronski naslov feeltheenergysandi@gmail.com oziroma pisno na naslov QMI SD d.o.o., Grintovška 36, 4000 Kranj, Slovenija.

Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije ZAČUTI ENERGIJO. V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona, uporabnik lahko izvede preklic registracije tako, da javi na elektronski naslov feeltheenergysandi@gmail.com , tako da QMI SD d.o.o. lahko v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

QMI SD d.o.o. v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe aplikacije ZAČUTI ENERGIJO oziroma spletne strani www.deleroi.si, ampak si bo za nemoteno delovanje aplikacije ZAČUTI ENERGIJO zgolj prizadeval.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v aplikaciji ZAČUTI ENERGIJO uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, QMI SD d.o.o. pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

QMI SD d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO, oz. spletne strani www.deleroi.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

QMI SD d.o.o. zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. QMI SD d.o.o. ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

Podatki na mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato QMI SD d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. QMI SD d.o.o. tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last QMI SD d.o.o..

QMI SD d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v aplikacijo ZAČUTI ENERGIJO oziroma spletno stran www.deleroi.si.

Prav tako si QMI SD d.o.o. pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na mobilni aplikaciji ZAČUTI ENERGIJO oz. spletni strani www.deleroi.si. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

NADGRADNJE IN NOVE VERZIJE APLIKACIJE ZAČUTI ENERGIJO

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj aplikacije ZAČUTI ENERGIJO, si QMI SD d.o.o. pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu oziroma tabličnem računalniku prišlo tudi samodejno.

OSEBNI PODATKI

QMI SD d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek registracije na aplikaciji ZAČUTI ENERGIJO oziroma spletne strani www.deleroi.si, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določili tega člena.

Varovanje osebnih podatkov je urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani www.deleroi.si in na aplikaciji Začuti energijo.

OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO se obvezuje, da slednje ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil aplikaciji ZAČUTI ENERGIJO ali družbi QMI SD d.o.o..

Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo ZAČUTI ENERGIJO družbi QMI SD d.o.o. uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

QMI SD d.o.o. ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerekoli drugih oseb, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije …).

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsi podatki, podobe ter druge informacije na mobilni aplikaciji ZAČUTI ENERGIJO oziroma spletni strani www.deleroi.si so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

S prenosom mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO uporabnik pridobi neprenosljivo in ne-izključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku.

Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. QMI SD d.o.o. tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu QMI SD d.o.o.. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije ZAČUTI ENERGIJO.

PIŠKOTKI

QMI SD d.o.o. kot upravljavec spletne strani www.deleroi.si in aplikacije ZAČUTI ENERGIJO uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika lastne sejne piškotke. Obvestilo o uporabi spletnih piškotkov je dostopno na spletni strani www.deleroi.si.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.deleroi.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike QMI SD d.o.o., veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo QMI SD d.o.o. obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. QMI SD d.o.o. lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko QMI SD d.o.o. kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani QMI SD d.o.o. iz tega člena. V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati mobilno aplikacijo ZAČUTI ENERGIJO in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona in/ali tabličnega računalnika.

Morebitne spore bosta QMI SD d.o.o. in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Ti splošni pogoji pričnejo veljati 25.05.2018.

Spletna stran www.deleroi.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. S klikom na gumb «DA« soglašate z njihovo namestitvijo.